De onrustige tijd waarin wij leven

Door: Mark Kipp

May 15, 2022

De 5de dimensie

Wat is er gaande?

Er is veel onrust, chaos en ellende in de wereld. Je merkt boosheid en mensen lijken vaak fel te moeten (af-)reageren. Dat naast de ondoordachte aanslag die we op de aarde plegen door uitnutting en vervuiling. Je hoort veel ‘ikke, ikke, ikke’ en gunnen is voor velen al helemaal lastig. Dan maar verzet, waarbij niet gekeken wordt wat je eigen aandeel daarin is of waar dat nou bij jezelf vandaan komt. Nee, dan liever wijzen…..

Wat is er aan de hand. Het heeft m.i. te maken met de overgang naar de volgende dimensie waarin we nu verkeren: de vijfde dimensie. Elke dimensie heeft zijn eigen trillingsniveau met het daarbij behorende bewustzijnsniveau, wat je zou kunnen zien als een soort van lessenpakket. De ziel dient deze lessen te leren voordat hij verder kan evalueren.

Maar heeft de individu dit zelf door? Is hij er zich van bewust en is hij daardoor in staat (mee) te bewegen, te veranderen te evolueren?

De derde dimensie

Velen leven thans (nog) in de derde dimensie (3-D), terwijl dus de 5de zich reeds manifesteert.

De derde dimensie is een bewustzijnsstaat van onder meer fysieke en emotionele ervaring, confrontatie, dualisme, (ver)oordelen, materiële armoede en rijkdom -verschillen die mondiaal steeds groter worden- met de daarbij behorende maatschappij van macht, geld en bezit. Kijk naar de vele beleidsmakers en managers die vanuit die basis denken en handelen: economische groei, alles uit willen drukken in tastbaarheid van geld, alleen op materiele feiten (elkaar) afrekenen of zoals in politiek vaak wordt gebezigd: discussie alleen op inhoud. Materieel bezit en welvaart schijnen een belangrijke geluksfactor te zijn. En nog steeds geldt de macht van de rijkste.

En toch begint dit alles steeds meer te wringen. Desalniettemin willen velen er zich (krampachtig) aan vasthouden; het lijkt hun zekerheid. Verandering maakt angstig en is ongrijpbaar, je hebt dan geen controle meer. Het wordt dan steeds moeilijker vanuit een andere, bredere, meer holistische invalshoek de situatie te aanschouwen.

Vierde dimensie

Iemand die de vierde dimensie (met al een hogere frequentie) bewust ervaart, leeft én staat stil. Tijd lijkt een relatief begrip te zijn geworden. Het huidige moment is het belangrijkste: het ‘hier en nu’. Het is een tijd waarin we de mogelijkheid hebben en nemen, om steeds weer op jezelf te reflecteren. Daar hoort ook het hebben van vertrouwen bij. Weten dat wat je overkomt, dat wat zal komen, ook komen moet. Het vertrouwen dat je mag hebben, dat je sterk genoeg bent er mee om te gaan en dat te overwinnen.

De vijfde dimensie draait om inzicht en intuïtie

We zitten in een overgang naar de 5de dimensie; weer een stap verder in de menselijke-zielsontwikkeling, waarbij de frequentie weer hoger is en weer een ander bewustzijnsniveau zich aandient. Langzamerhand integreert deze in onze huidige wereld. Deze 5de dimensie betekent dat je ‘bewuste’ en ‘onbewuste’ dichter bij elkaar komen: je kunt o.a. boodschappen van je onderbewuste plaatsen, je laat je leiden door je hart, je bent meer intuïtief en je wordt sterk bewust van jouw missie in het leven of in ieder geval het gevoel hebben dat je een doel hebt in dit leven. Je bezit een soort van meesterschap over jezelf. Het gaat om een sterk voelen en handelen vanuit je hart. Er wordt daarbij meer vanuit ‘Liefde’ gedacht en gehandeld, zonder een vast kader of (oud) patroon. Mensen gaan over van denkend-weten naar voelend-weten. Juist op het gebied van bewustzijn verandert er veel. Er komt een grotere gedragen bewustwording waarbij je verantwoordelijkheid voor je zelf, je omgeving én aarde sterker wordt.

In deze tijd gaat ook de waarde van geld veranderen, en daarmee tevens de verhouding tussen de nu geldende grootheden: geld + macht. Kortom, de bestaande machtsstructuren zullen niet lang meer existeren en vallen uiteindelijk om. Een wereldwijde transformatie is gaande. Je ziet het én voelt het: een transformatie naar meer menselijke waarden. Een transitie van buiten naar binnen.

Wat is het gevolg

Deze onrust en chaos wat nu zichtbaar en voelbaar is, heeft allemaal tot doel om ons bewust te maken dat het anders moet. De pandemie is daarvoor een soort leerschool, als je dat tenminste zo kunt zien en ervaren. Zelfs in de chaos van oorlog ligt een grotere boodschap, al is dat nauwelijks te aanvaarden. Gelukkig zie je in deze chaos ook de juiste mensen opstaan, leiderschap tonen en initiatieven ontplooien om ons meer bewust te maken, andere opties te overwegen en ons de juiste richting op te sturen.

Het kan echter voor mensen die al aansluiting hebben in deze 5e dimensie, eenzaam voelen en ze stuiten regelmatig op onbegrip. Hooggevoeligen merken dit zeker; verwerking vergt veel energie en ze kunnen leeglopen in contact met anderen. Maar zij voelen wel dat ze op de goede weg zitten. Maar als je op de goede weg bent moet je niet stilzitten, anders word je alsnog overreden. Blijf bij jezelf en goed reageren en inspelen op je gevoel blijft dus essentieel.

Kinderen

Veel van onze kinderen hebben gekozen te leven in deze tijd van de 5e dimensie; zij resoneren al op deze frequentie. Maar ze zijn zoekende, want ze kunnen niet aansluiten bij de geldende 3-D-maatschappij (en de lagere frequentie) in hun omgeving. Zij snappen de structuren en systemen gewoon niet en voelen zich ongelukkig met bijvoorbeeld de schoolsystemen of de afspraken ‘omdat het nu eenmaal zo hoort’. Als je goed observeert herken je deze kinderen!

Wees bewust dat je als volwassene, voor veel kinderen en groot voorbeeld kunt zijn door te handelen vanuit deze 5de dimensie. Voorbeeldgedrag helpt vaak meer dan het corrigeren of aansturen, hoe goed bedoeld ook. Kinderen verdienen het een passend leven te mogen leiden en zich zo ‘klaar te stomen’ voor een 5-D-maatschappij. Zij hebben de ademruimte nodig!

Wat betekent dit voor mij

Hoe kun je nou als volwassene merken dat je een stap dichter bij de vijfde dimensie bent? Er vallen vrienden af en er komen nieuwe bij, mensen die echt bij je passen. Verder wordt je intuïtie sterker, krijgt (onverwachts) inzichten waarbij je steeds meer het holistische inzicht hebt van wat er nog méér is. Je wordt uitgedaagd oude (denk)patronen los te laten. Oude logica is voor jou helemaal niet meer zo logisch; ‘1 + 1’ is voor jou niet automatisch ‘2’. Dualisme past niet meer in jouw denken. Je handelen wordt echter niet altijd op zijn waarde geschat door je omgeving, want jij werkt veel meer vanuit je hart/ziel: dat is het voelend-weten.

Het leven vanuit een groter bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel maakt dat het ‘oude’ niet meer past in deze nieuwe tijd. Ook het thans veel besproken begrip vrijheid krijgt een andere lading. Waar vrijheid nu veel geassocieerd wordt met iets wel of niet mogen (hebben), wordt vrijheid meer een geestelijke en spirituele vrijheid, wat uiteindelijk veel meer rust geeft. Het gaat dan veel meer om een innerlijke vrijheid. Daarnaast verschuift het individualisme meer naar gezamenlijkheid, verbinding en eenheid met een grotere verantwoordelijkheid voor elkaar én het geheel.

Lef, Moed en Vertrouwen

Loslaten en nieuwe waarden naleven hoort bij de overgang naar de vijfde dimensie en is niet makkelijk. Je hebt hard gewerkt voor je huidige baan, voor het huis waarin je woont, de relatie die je hebt en tóch knaagt het gevoel aan je, alles achter te willen laten en het echt anders te willen gaan doen.

Realiseer je dat wat je loslaat je heeft gebracht waar je nu staat. Je gooit niks weg, je gaat verder. Daarvoor is moed nodig. Als je dat oppakt, zul je snel de vruchten daarvan plukken.

De overgang -of eigenlijk het meegaan- voor de mens naar deze 5de dimensie vergt kracht en energie en dat ervaar je vaak ook lichamelijk. Het gaat gepaard met allerlei emotionele en fysieke (onverklaarbare) klachten. Heb vertrouwen dat je dit kunt en durft. Er is eigenlijk geen andere weg…..

Weet, je bent niet alleen. Kijk om je heen en je ziet je ‘maatjes’. Je voelt het en uitleg aan elkaar is niet nodig.

Wees dankbaar dat je in deze tijd leeft en help mee deze 5de dimensie gestalte te geven.

februari 2022